Programming Fundamental
Programming Fundamental သင်တန်းသည် IT Engineer တစ်ယောက်ဖြစ်ရန် အတွက် ပထမဆုံး အဆင့်ခြေလှမ်းဖြစ်ပါသည်။  သင်တန်းတွင် programming အား နည်းစနစ်တကျ လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာ သင်ကြားမည်ဖြစ်သည့်အတွက် လျင်လျင်မြန် တတ်မြောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 

သင်တန်းတက်ရောက်ပြီးနောက်

•    Program တစ်ခု၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ကောင်းစွာနားလည် စေမည်
•    Program ရေးသားရန်အတွက် Logic များကို စနစ်တကျ စဉ်းစားနိုင်စေမည်
•    မည့်သည့် Programming Language မျိုးကိုမဆို ဆက်လက် လေ့လာနိုင်ရန် အတွက် အခြေခံ Concepts များ ရရှိသွားစေမည်
•    Theory သာမက လက်တွေ့ ရေးသားခြင်းကို ဦးစားပေးသောကြောင့် လျင်လျင် မြန်မြန်တတ်မြောက်လွယ်စေမည်    
•    IT Engineer တစ်ယောက်ဖြစ်လာရန် အခြေခံကောင်းများ ရရှိစေမည်

Syllabus

•    Fundamental                                
•    Software Development Life Cycle
•    Programming structures              
•    Methods & Functions
•    Data Types / Array   
•    Object Oriented Programming ( OOP )
•    Programming Paradigms